Legal Notice

Andmekaitse deklaratsioon

1.Kehtivusala 
1.1 Teie privaatsus on meile väga oluline. Käesolevate privaatsusreeglite eesmärk on informeerida Geberit’i internetiteenuste, eelkõige Geberit’i veebilehe (veebilehtede) www.ifo.ee („veebileht“) kasutajaid, samuti kliente, tarnijaid ja muid äripartnereid sellest, kuidas Geberit’i EL-s, Šveitsis ja Norras asuvad äriühingud töötlevad Teie isikuandmeid. Eeltoodust tulenevalt ei pruugi käesolevas dokumendis toodud teave Teile selle kõikides aspektides kohalduda.
1.2 Isikuandmeteks käesolevate privaatsusreeglite mõttes on kõik andmed, mis seonduvad või mida saab seostada Teie isikuga, näiteks nimi, aadress või e-posti aadress.

2
Vastutav töötleja 
2.1 Teie poolt külastatud Geberit’i veebilehe pidaja ja sellest tulenevalt ka vastutav töötleja on vastava veebilehe infoandmetes toodud Geberit’i äriühing.
2.2 1.1 Seega on Teie isikuandmete vastutav töötleja Geberit Estonia, Kuma tee 2, 75312 Peetri Harjumaa, Estonia.

3. Andmekaitseametnik 
Meie andmekaitseametnik on kättesaadav e-posti aadressilt dataprotection@geberit.com või meie postiaadressi kaudu lisades aadressile sõna „andmekaitseametnik“.

4. Automaatne andmete kogumine ja töötlemine

4.1 Nagu iga veebileht kogub ka meie server serveri logifailidesse automaatselt ajutisi andmeid, mida edastatakse brauseri kaudu, kui Teie ei ole seda deaktiveerinud. Kui soovite meie veebilehte vaadata, siis kogume me järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et Teile meie veebilehte näidata ning tagada stabiilsus ja turvalisus: 
- päringu saatnud arvuti IP-aadress
- kliendi faili päring
- http-vastuskood
- internetileht, millelt Te meid külastate (Referrer URL),
- serveripäringu tegemise kellaaeg
- brauseri tüüp ja versioon
- päringu esitanud arvutil kasutatav operatsioonisüsteem

4.2 Nende serveri logifailide andmeid analüüsitakse viisil, mis ei võimalda isikuid identifitseerida. Kui eelnimetatud teave hõlmab isikuandmeid (eelkõige IP-aadressi), siis toimub nende kogumine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Sellise andmete kogumise puhul on meie õigustatud huviks meie veebilehtede nõuetekohase toimimise tagamine. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artiklist 6 lõikest 1 punktist f tuleneva huvide tasakaalustamise kohustuse kohta täiendavat teavet, võtke ühendust punktis 2 nimetatud kontaktandmetel. Ülal loetletud informatsiooni kogumine on vajalik meie veebilehe erinevate funktsioonide pakkumise eesmärgil.
4.3 Meie veebilehed kasutavad järgnevalt kirjeldatud tehnoloogiaid ja vahendeid. Kui nende hulgas on mõni, mida Te ei soovi, et me kasutaks, siis pakume Teile nendest igaühe puhul erinevaid võimalusi ja seadeid, millega nende kasutamist takistada.

4.4 Google Analytics 
4.4.1 Meie veebilehed kasutavad Google Analyticsit, mis on Google Inc.’ile (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; edaspidi „Google“) kuuluv veebianalüüsiteenus. Meie kasutame teenuse „Universal Analytics“ funktsioone. Nende kaudu on võimalik omistada andmed, seansid ja suhtlus mitmete seadmete lõikes pseudonüümsele kasutajatunnusele ning analüüsida seeläbi kasutaja tegevusi seadmeteüleselt. Google Analytics kasutab küpsiseid: need on teie arvutisse salvestatud tekstifailid, mis võimaldavad analüüsida, kuidas Te veebilehte kasutate.
4.4.2 Küpsiste abil loodud teave meie veebilehe (veebilehtede) kasutamise kohta saadetakse üldjuhul Google’i serverisse USA-s ning salvestatakse seal. Kuna meie veebilehtedel on aktiveeritud IP-anonümiseerimine, lühendab Google Teie IP-aadressi siiski Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Liidu välistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingule alla kirjutanud riikides enne nende edasisaatmist. Täispikkuses IP-aadress saadetakse Google’i serverisse USAs enne lühendamist üksnes erandjuhtudel. Google Analyticsi raames Teie brauserist saadetud IP-aadressi ei ühendata muude Google’i kogutud andmetega. Google kasutab seda teavet selleks, et hinnata, kuidas Te veebilehte kasutate, veebilehel toimuvate tegevuste kohta aruannete koostamiseks ja muude veebilehe ja interneti kasutamisega seonduvate teenuste osutamiseks.
4.4.3 Oma brauseri tarkvara asjaomase seadistusega saate takistada küpsiste salvestamist. Viitame siiski sellele, et sel juhul ei saa Te kasutada kõiki selle veebilehe funktsioone. Lisaks saate Te takistada küpsiste abil kogutud veebilehe kasutamist puudutavate andmete (sealhulgas Teie IP-aadress) salvestamist ning nende andmete töötlemist Google’i poolt, kui laete alla ja installeerite browser add-on’i (aadressilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Opt-out-küpsised takistavad Teie andmete kogumist, kui külastate edaspidi vastavat veebilehte. Selleks, et takistada kogumist Universal Analytics’i abil erinevate seadmete üleselt, peate olema Opt-out funktsiooni kasutanud kõigil Teie poolt kasutatavates süsteemides.
4.4.4 Google Analytics’it kasutame meie õigustatud huvides eesmärgiga luua teenus, mis vastab meie klientide vajadustele, võimaldada statistilist analüüsi ja tõhusalt reklaamida meie veebilehti. Õiguslik alus selleks on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 6 lõikes 1 punktis f.

4.5 Google AdWords
4.5.1 Me kasutame teenust Google AdWords (sh Google AdWords Remarketing), et saaksime kuvada välistel veebilehtedel reklaame (nn Google AdWords) juhtimaks tähelepanu meie atraktiivsetele pakkumistele. Nende reklaamikampaaniate käigus kogutud andmeid saame kasutada selleks, et kindlaks teha, kui efektiivne iga üksik reklaam on. Me kasutame seda vahendit, et näidata Teile reklaami, mis võiks Teile huvi pakkuda, et kujundada veebileht Teie spetsiifilisi huve arvestavaks ja arvutada õiglasel viisil meie reklaamikulusid.
4.5.2 Neid reklaame edastab Google nn Ad Serveri kaudu. Me kasutame selleks Ad Serveri küpsiseid, mille abil saame hinnata edu mitmete parameetrite kaudu, näiteks kui tihti reklaami kuvatakse ja kui palju kordi kasutaja neid klikib. Kui Te jõuate meie veebilehele Google’i reklaami kaudu, siis salvestab Google AdWords Teie arvutisse küpsise. Nende küpsiste kehtivus lõppeb tavaliselt 90 päeva möödumisel ja neid ei kasutata Teie identifitseerimiseks. Seda liiki küpsis sisaldab tavaliselt selliseid analüüsi jaoks vajalikke andmeid nagu unikaalne küpsise tunnus, Ad-Impressions’ite arv iga reklaami paigutuse kohta (sagedus), viimane kujutis (oluline Post-View-Conversions’i jaoks) ning opt-out-teave (tähis, et kasutaja ei soovi, et talle edaspidi reklaame kuvataks).
4.5.3 Need küpsised võimaldavad Google’il uuesti ära tunda Teie internetibrauseri. Kui kasutaja külastab AdWordsi kliendi veebilehe kindlaid lehekülgi ning tema arvutisse salvestatud küpsise kehtivus ei ole lõppenud, saavad Google ja klient tuvastada, et kasutaja vajutas reklaamile ja ta suunati edasi sellele leheküljele. Igale AdWordi kliendile määratakse eraldi küpsis. Küpsiseid ei saa seega jälitada AdWordsi klientide veebilehe kaudu. Me ise ei kogu ega töötle nimetatud reklaamimeetmete raames mistahes isikuandmeid. Me saame Google’ilt üksnes statistilisi analüüse. Nende analüüside alusel saame tuvastada, millised kuvatud reklaamid on eriti tõhusad. Meie ei kogu muid reklaamimeetme rakendamisest tekkivaid andmeid, eelkõige ei saa me kasutajat selle teabe alusel identifitseerida.

4.6 DoubleClick by Google

4.6.1 Meie veebilehed kasutavad ka vahendit DoubleClick by Google. DoubleClick kasutab küpsiseid, et lülitada sisse kasutaja jaoks asjakohaseid reklaame, parendada aruandeid kampaania tulemuste kohta ja et funktsiooni Frequency Capping aktiveerituse puhul vältida seda, et kasutajale näidatakse samu reklaame mitmel korral. Küpsise unikaalse tunnuse abil Google talletab, millised reklaamid millises brauseris sisse lülitatakse, takistades samade reklaamide kuvamist mitmel korral. Lisaks saab DoubleClick kasutada küpsiste unikaalset tunnust andmete kogumiseks reklaamipäringutega seotud nn Conversions’i kohta. Conversion toimub näiteks juhul, kui kasutaja näeb DoubleClick’i reklaami ja hiljem siseneb sama brauseriga reklaamipakkuja veebilehele ning sealt midagi ostab. Google’i sõnul ei sisalda DoubleClick’i küpsised mis tahes isikuandmeid.
4.6.2 Kasutatud vahendite Google AdWords ja DoubleClick by Google alusel loob Teie brauser automaatselt otseühenduse Google’i serveriga. Me ei saa mõjutada andmete, mida Google kogub nende vahendite kasutamise abil, mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast teavitame Teid vastavalt oma teadmistele: kuivõrd DoubleClick on integreeritud meie veebiteenustesse, saab Google teavet, et Te olete sisenenud meie internetilehe vastavasse ossa või vajutanud meie reklaamile. Kui olete registreeritud Google’i teenuse kasutajaks, saab Google seostada veebilehe külastuse Teie isikustatud kontoga. Isegi kui Te ei ole Google’i registreeritud kasutaja või ei ole sisseloginud, on olemas võimalus, et Google tuvastab ja salvestab Teie IP-aadressi.
4.6.3 Rohkem teavet DoubleClick by Google’i kohta saate järgmistelt aadressidelt: https://www.doubleclickbygoogle.com/ ning üldiselt Google’i andmekaitse kohta aadressilt: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

4.7 Te võite mitmel erineval viisil välistada Google AdWordsi ja DoubleClicki kasutamise Teie brauseris
4.7.1 seadistades vastavalt oma brauseri; eelkõige toob kolmandate osapoolte küpsiste väljalülitamine kaasa selle, et Te ei saa kolmandate pakkujate reklaame;
4.7.2 deaktiveerides küpsised Conversion-Tracking’i jaoks selliselt, et seadistate oma brauseri nii, et blokeerite domeeni „https://adwords.google.com/home/“ küpsised, https://adssettings.google.com, kusjuures seadistus kustutatakse, kui Te küpsised kustutate;
4.7.3 deaktiveerides nende pakkujate huvipõhised reklaamid, mis on osa isereguleerimiskampaaniast „About Ads“, lingi http://www.aboutads.info/choices kaudu, kusjuures seadistus kustutatakse, kui Te küpsised kustutate;|
4.7.4 valides püsiva keeldumise lingil http://www.google.com/settings/ads/plugin, kui kasutate brausereid Firefox, Internet Explorer või Google Chrome. Me juhime Teie tähelepanu sellele, et sel juhul ei saa Te kõiki selle veebilehe funktsioone täielikult kasutada.

4.8 Teie andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi DoubleClick by Google’i kasutamiseks on kasutajate huvidepõhiste reklaamide kuvamine ning üldiste turu-uuringute tegemine. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohase huvide tasakaalu kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

4.9 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek
4.9.1 Meie veebilehed kasutavad ka järgmisi vahendeid: AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista ja Sizmek:
4.9.2 Need vahendid kasutavad küpsiseid, et kuvada kasutajale asjakohaseid reklaame, parandada aruandeid kampaania tulemuste kohta ja vältida seda, et kasutajale näidatakse samu reklaame mitmel korral. Küpsise ID abil koguvad vahendid andmeid, milliseid reklaame millises brauseris on näidatud ja nii saab funktsiooni Frecuency Capping aktiveerimisel takistada nende mitmel korral näitamist. Kolmandate pakkujate sõnul ei sisalda vahendite küpsised mistahes isikuandmeid.
4.9.3 Nende vahendite kasutamisega loob Teie brauser automaatselt otseühenduse asjaomase kolmanda pakkuja serveriga. Me ei saa mõjutada nende vahendite kasutamise abil kogutavate andmete mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast peegeldab käesolevas andmekaitsealases teavituses toodud teave seda, kuidas meie sellest aru saame. Kuivõrd need vahendid on integreeritud meie veebiteenustesse, siis saab kolmas pakkuja teavet, et Te olete sisenenud meie veebilehe vastavasse ossa või vajutanud meie reklaamidele.
4.9.4 Me kasutame neid vahendeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel Teile personaliseeritud ja huvipakkuvate reklaamide kuvamiseks ning üldise turu- uuringu eesmärkidel. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohase huvide tasakaalu kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.
4.9.5 Täpsemat teavet selle punkti all nimetatud vahendite kohta leiate järgmiste linkide alt: appnexus, themig, site.adform, plista, sizmek

4.10 Te võite osalemist teenustes AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista ja Sizmek takistada erinevatel viisidel: 

4.10.1 seadistades vastavalt oma brauseri tarkvara; eelkõige toob kolmandate osapolte küpsiste väljalülitamine kaasa selle, et Te kolmandate reklaame teateid ei saa. 
4.10.2 deaktiveerides küpsised Conversion Trackingi jaoks selliselt, et seadistate oma brauseri nii, et blokeeritakse domeenide www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com, www.sizmek.com küpsised; 
4.10.3 deaktiveerides sellise pakkuja huvipõhised reklaamid, mis on osa isereguleerimiskampaaniast „About Ads“, lingi http://www.aboutads.info/choices kaudu, kusjuures seadistus kustutatakse, kui Te küpsised kustutate;
4.10.4 valides püsiva keeldumise lingil http://www.google.com/settings/ads/plugin, kui kasutate brausereid Firefox, Internet Explorer või Google Chrome. Me juhime Teie tähelepanu sellele, et sel juhul ei saa Te kõiki selle veebilehe funktsioone kasutada.

4.11 Facebook Custom Audiences

4.11.1 Meie veebilehed kasutavad ka Facebook Inc.’i, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Ameerika Ühendriigid, ümberturundamise funktsiooni „Custom Audiences“. See võimaldab meie veebilehtede kasutajatele kuvada Facebooki või muude seda funktsiooni kasutavate sotsiaalvõrgustike raames huvipõhiseid reklaame („Facebook-Ads“). Me kasutame seda vahendit, et näidata Teile reklaame, mis pakuvad Teile huvi ja muudavad meie veebilehed Teie jaoks huvitavaks.
4.11.2 Kasutatud turundusvahendi alusel loob Teie brauser automaatselt otseühenduse Facebooki serveriga. Me ei saa mõjutada Facebook’i poolt selle vahendi kasutamise abil kogutud andmete mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast peegeldab käesolevas andmekaitsealases teavituses toodud teave seda, kuidas meie sellest aru saame. Kuivõrd see vahend on integreeritud meie veebiteenustega, siis Facebooki Custom Audiences’i kaasamisega saab Facebook teavet, kui Te olete sisenenud meie veebilehe vastavasse osasse või vajutanud meie reklaamidele. Kui olete registreeritud Facebooki teenuse kasutajaks, saab Facebook seostada külastuse Teie isikustatud kontoga. Isegi kui Te ei ole Facebook’i registreeritud kasutaja või ei ole sisseloginud, on olemas võimalus, et Facebook tuvastab ja salvestab Teie IP-aadressi ning muud identifitseerimistunnused.
4.11.3 Funktsiooni „Facebook Custom Audiences“ deaktiveerimine on võimalik Teie brauseri vastava seadistamisega või sisselogitud kasutajal lingil https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.
4.11.4 Teie andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Selle vahendi kasutamise suhtes on meie õigustatud huvi selles, et kuvada huvidepõhist reklaami. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tuleneva huvide tasakaalustamise kohustuse kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.
4.11.5 Täpsemat teavet Facebooki poolt andmete töötlemise kohta leiate lingi https://www.facebook.com/about/privacy alt.

4.12 Küpsised


4.12.1 Lisaks punktides 4.4 kuni 4.11 nimetatud küpsistele kasutavad meie veebilehed muidki küpsiseid. Küpsiste puhul on tegemist väikeste tekstifailidega, mis salvestatakse lokaalselt Teie brauseri vahemällu. Järgnevalt loetletud küpsiseid kasutatakse üksnes selleks, et tagada Teie kasutatavate teenuste rakendamine ja osutamine. See toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Meie õigustatud huvi andmete töötlemise osas on sealjuures Teie kasutatava lõppseadme jaoks veebilehe seadistuste optimeerimises ja kasutajaliidese vastavas kohandamises. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tuleneva huvide tasakaalustamise kohustuse kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel. Meie veebilehtedel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid, mille maht ja toimimisviis on selgitatud järgnevalt:
– siirdeküpsised (vt 4.12.2)
– püsivad küpsised (vt 4.12.3).
4.12.2 Siirdeküpsised kustutatakse automaatselt, kui sulgete brauseri. Nende hulka kuuluvad eelkõige seansiküpsised. Need salvestavad nn seansitunnust (session-ID), millega saab määratleda Teie brauseri erinevaid päringuid ühisseansile. See võimaldab Teie arvutit uuesti ära tunda, kui Te meie veebilehele tagasi pöördute. Seansiküpsised kustutatakse, kui logite välja või brauseri sulgete.
4.12.3 Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast ettemääratud tähtaja möödumist, mis võib sõltuvalt küpsisest olla erinev. Te saate küpsised kustutada igal ajal oma brauseri turvaseadetes.
4.12.4 Te võite oma brauseri seadistust konfigureerida vastavalt oma soovile ja näiteks keelduda kolmanda osapoole küpsise või kõigi küpsiste lubamisest. Me juhime Teie tähelepanu sellele, et siis ei saa Te võib-olla kõiki meie veebilehe funktsioone kasutada.

5. Vabatahtlikult edastatud andmete kogumine ja töötlemine
5.1 Me kogume ja töötleme isikuandmeid, mida on meiega klientide, tarnijate ja muude äripartneritega suhtlemise käigus vabatahtlikult jagatud (näiteks e-kirja, telefoni või meie veebilehtede vahendusel).Me töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
5.1.1 Me vajame Teie isikuandmeid (näiteks eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, postiaadress, sünnikuupäev, telefoninumber, ametikoha nimetus ja pangakontoandmed) Teiega lepingulise suhte säilitamiseks, päringute, tellimuste ja kohustuste täitmiseks või seoses lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmisega. Andmetöötluse eesmärgid põhinevad kavandataval ärisuhtel. Me kogume neid andmeid selleks, et pakkuda Teile vastavaid teenuseid või olla Teiega lepingulises suhtes. Õiguslik alus selleks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.
5.1.2 Me kasutame Teie andmeid lisaks reklaamieesmärkidel või selleks, et läbi viia kliendiküsitlusi või edastada Teile eelkõige posti teel või e-kirjaga saadetava uudiskirja või muu kontaktivõtmise kaudu (näiteks SMS või telefoni teel) informatsiooni toodete, teenuste ja sündmuste kohta. Õiguslik alus selleks on meie isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohased õigustatud huvid Teie jaoks huvipakkuvate reklaamide kuvamiseks. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tuleneva huvide tasakaalustamise kohustuse kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel. Te võite igal ajal esitada vastuväite oma andmete reklaami edastamise eesmärgil kasutamise vastu. Täpsema teabe oma vastuväite esitamise õiguse kohta leiate käesoleva andmekaitsealase teavituse punktist 7.
5.1.3 Kui kohalike õigusaktide kohaselt peame me nimetatud reklaamimeetmete jaoks võtma eelnevalt Teie nõusoleku, siis mõistagi me seda ka teeme. Teie andmete töötlemise õiguslik alus on sel juhul Teie nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Oma nõusoleku võite igal ajal tagasi võtta. Selleks pöörduge meie poole ülalnimetatud kontaktandmetel või järgige meie turundussõnumites toodud asjaomaseid juhiseid. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda nõusoleku alusel toimunud töötlemise õiguspärasust. Teil ei ole kohustust anda meile oma andmeid reklaami eesmärgil. Ilma nende andmeteta aga ei saa me Teile reklaami saata.

6. Teie andmete edastamine kolmandatele isikutele 
Teie isikuandmeid ei jagata kunagi kolmandate osapooltega ilma Teie eelneva selgesõnalise nõusolekuta, välja arvates üksnes järgnevatel juhtudel:
6.1 Süüdistuse esitamisega seotud põhjustelKui see on vajalik meie teenuste õigusvastase kasutamise uurimiseks või süüdistuse esitamise eesmärgil, edastatakse isikuandmed õiguskaitseasutusele ning vajadusel kolmandatest isikutest nõude esitajatele. See toimub siiski vaid juhul, kui esinevad konkreetsed tõendid seadusevastase käitumise või kuritarvituse kohta. Sellisel juhul võidakse teie andmeid edastada ka siis, kui see on vajalik kasutustingimuste või muude kokkulepete jõustamiseks. Lisaks oleme me seadusest tulenevalt kohustatud andma teavet, kui seda nõuavad teatud riigiasutused. Need on õiguskaitseasutused, ametiasutused, mis uurivad rahatrahviga karistatavaid õigusrikkumisi, ja finantsjärelevalveasutused.

Sellisel juhul toimub nende andmete edastamine toimub meie õigustatud huvi alusel kuritarvituste vastu võitlemise, kuritegude uurimise ning nõuete tagamise, esitamise ja kasutamise eesmärgil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tuleneva huvide tasakaalustamise kohustuse kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

6.2 Volitatud töötlejadMe sõltume teenuste osutamisel lepingulistest kolmandatest ettevõtetest ja välistest teenusepakkujatest („volitatud töötlejad“). Sellistel juhtudel edastatakse isikuandmed nendele volitatud töötlejatele, et nad saaksid jätkata teenuse pakkumist. Isikuandmeid edastatakse ka teistele Geberit kontserni ettevõtetele. Need volitatud töötlejad valime me välja hoolikalt ja kontrollime neid regulaarselt. Volitatud töötlejad võivad andmeid kasutada üksnes meie poolt kehtestatud eesmärkidel ja on lisaks meiega sõlmitud lepingust tulenevalt kohustatud Teie andmeid käsitama üksnes käesoleva andmekaitse deklaratsiooni ja kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt.Täpsemalt kasutame me järgmisi volitatud töötlejaid:
6.2.1 Teised Geberiti äriühingud, kui seda on vaja klientide tsentraalseks haldamiseks ja lepingute täitmise protsessiks
6.2.2 Teised Geberiti äriühingud, kui seda on vaja tsentraalsete IT-teenuste osutamiseks teistele kontserni kuuluvatele ettevõtetele 
6.2.3 Logistikateenuste osutajad meilt tellitud toodete, reklaammaterjalide või muude esemete saatmiseks Teile
6.2.4 Makseteenuste osutaja võimalike maksete tegemiseks Teilt meile või vastupidi
6.2.5 Paigaldustööde tegija või müügijärgsete teenuste osutaja müügijärgse teeninduse raames
6.2.6 Teenuse pakkuja uudiskirjade saatmiseks või kliendiküsitluste tegemiseks.
6.2.7 IT-teenuste osutaja tark- ja riistvara ettevalmistamiseks hooldustöödeks.Volitatud töötlejale andmete edastamine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõike 1 kohaselt või alternatiivselt meie õigustatud huvi alusel spetsialiseerunud volitatud töötlejate kasutamisega seotud majanduslike ja tehniliste eeliste suhtes ja juhul, kui Teie isikuandmete kaitse alased õigused ja huvid ei ole ülimuslikud (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohase huvide tasakaalu kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

7. Teie õigused 

7.1 Teil on oma isikuandmete, mida meie töötleme, osas järgnevalt kirjeldatud õigused. Oma õiguste kasutamiseks saatke meile oma kirjalik päring eelnevalt nimetatud kontaktandmetele või järgmisele e-posti aadressile: dataprotection@geberit.com. 

7.2 Õigus saada teavet 


Teil on õigus saada meilt taotluse alusel igal ajal teavet meie poolt töödeldavate andmete kohta ning Teid puudutavate isikuandmete kohta isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 15 sätestatud ulatuses. 

7.3 Õigus andmete parandamisele või kustutamisele 

Teil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 kirjeldatud eelduste esinemisel nõuda meilt Teid puudutavate andmete kustutamist. Nende eeldustega on eelkõige kehtestatud kustutamisõigus siis, kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkideks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi. Selle õiguse kasutamine on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 kohaselt piiratud eelkõige siis, kui Teie andmeid on vaja õigusliku kohustuse täitmiseks või õigusliku nõude esitamiseks. 

7.4 Õigus piirata töötlemist 

Teil on õigus nõuda meilt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 kohaselt töötlemise piiramist. See õigus tekib eelkõige siis, kui (a) Te olete vaidlustanud oma isikuandmete õigsust ajaks, mis on vajalik õigsuse kontrollimiseks, (b) Te nõuate kustutamise asemel töötlemise piiramist, kuigi Teil on õigus andmete kustutamisele, (c) andmeid ei ole enam vaja meie eesmärkide saavutamiseks, kuid Teie vajate neid õigusliku nõude kindlaksmääramiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, ning (d) vastuväite edukas kasutamine on meie ja Teie vahel alles vaieldav. Kui Teie andmete töötlemist piirati vastavalt, tohib neid töödelda üksnes erandjuhtudel, näiteks juhul, kui olete sellega nõustunud või kui see on vajalik õiguslike nõuete esitamiseks.

7.5 Õigus esitada vastuväide töötlemise vastu

Teil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 kohaselt Teie erilisest olukorrast tulenevatel põhjustel esitada igal ajal vastuväide Teid puudutavate isikuandmete töötlemise vastu, mis toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktide e või f kohaselt. Me kohandame Teie isikuandmete töötlemist, väljaavatud juhul, kui saame tõendada tungivaid kaitstavaid põhjusi töötlemiseks, millel on suurem kaal kui Teie huvidel, õigustel ja vabadustel, või kui töötlemise eesmärk on õiguslike nõuete esitamine, kasutamine või kaitsmine.

 

7.6 Õigus andmete ülekandmisele 

Teil on õigus saada meilt Teie poolt meile esitatud Teid puudutavaid isikuandmeid struktureeritud, lihtsas ja masinaga loetavas formaadis isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 20 nimetatud ulatuses. Selle kohaselt on muu hulgas vaja, et andmete töötlemine tugineks Teie loal ja see toimuks automatiseeritud meetodil. 

7.7 Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige Teie asukoha, töökoha või arvatava rikkumise koha liikmesriigis, kui leiate, et Teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub kohaldatavat andmekaitseõigust. 

8. Teie andmete kustutamine 

Üldiselt kustutame ja anonümiseerime me Teie isikuandmed kohe, kui neid ei ole enam vaja eesmärkidel, mille huvides me neid eelmise punkti kohaselt kogusime või kasutasime. Kui andmeid tuleb säilitada seadusest tulenevatel põhjustel, on need blokeeritud. Siis ei ole andmed enam muudeks kasutusteks saadaval. Kui soovite täiendavat teavet meie kustutamis- ja säilitamistähtaegade kohta, pöörduge punktis 2 nimetatud vastutavate töötlejate poole seal nimetatud kontaktandmetel.

9. Eesmärgi muutmine 

Teie isikuandmete töötlemine kirjeldatust erinevatel eesmärkidel toimub üksnes juhul, kui seda lubab mõni õigusakt või kui Te olete nõustunud andmete töötlemisega muudetud eesmärgil. Juhul, kui edasitöötlemine toimub muudel eesmärkidel, kui need, milleks andmeid algselt koguti, teavitame Teid enne edasitöötlemist neist eesmärkidest ja anname Teile selle kohta kogu tähtsust omava teabe.

10. Automatiseeritud otsustamine üksikjuhtumil või profiilianalüüsi meetmed 

Me ei kasuta mingeid automatiseeritud töötlusprotsesse otsuste tegemiseks, sealhulgas ka profiilianalüüse. 

11. Käesoleva andmekatise deklaratsiooni muutmine 
Käesoleva andmekaitse deklaratsiooni kehtiv redaktsioon on alati leitav https://www.ifo.ee/privaatsuspoliitika/

Redaktsioon: November 2018